First Class Servant

First Class Servant
First Class Servant Rating: 3.5/5 - 39 Votes.

Summary

Have you ever seen a servant who is more arrogant than noble? Have you seen a servant who is more arrogant than a monk? Have you seen a servant who is more domineering than an emperor? Have you ever seen a servant who hooked up with her own lady? Have you ever seen a servant who is in trouble with the alluring city? As a modern man, Xu Feng has always been intoxicated with wind and moon, and has become a dog and horse, but because of an accident, he has reborn into another world, and he has become a servant. Messing with Ms. Xiao's family, ganging up with the rich ladies, scourge thousands. Achieve a generation of family!

Chapter List

Write your comment...
Author Trả lời
HI Anonymous 09:26 11/04/20 Báo vi phạm
tổng hợp link raw hàn, trung nè, cho bạn nào cần -

http://megaurl.in/02mmxk
http://megaurl.in/1kj1zL
http://megaurl.in/WX8iB
http://megaurl.in/mwDw
http://megaurl.in/Nn8ytiMa
http://megaurl.in/8Mbe26y4
http://megaurl.in/AJz6N
http://megaurl.in/225P
http://megaurl.in/mgpNLV4
http://megaurl.in/X6l5RVEA
http://megaurl.in/hYx6uq6q
Author Trả lời
Gia Linh Member 05:59 11/04/20 Báo vi phạm
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ
Author Trả lời
Sheger Anonymous 07:53 09/25/20 Chapter 3 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
1875 Sakura Member 02:28 04/11/20 Chapter 4 Báo vi phạm
OOOOOO
Im already liking this.
Author Trả lời
PatienceKilledMe Anonymous 02:59 04/07/20 Chapter 1 Báo vi phạm
a manhua? ha. and thus.. we escaped love.